การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดงาน open house ที่โรงรถจักรอุตรดิตถ์

06

 

การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดงาน open house ที่โรงรถจักรอุตรดิตถ์
เมื่อเวลา 09.00น. ของวันที่ 12 กค. 61 ที่โรงรถจักรอุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ นายเสฐียรพงศ์ มากศิริผู้ ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์เป็นประธานเปิดงาน open house โดยมีนายวัชรชาญ สิริสุวรรณทัศน์ วิศวกรใหญ่ฝ่ายการช่างกลการรถไฟแห่งประเทศไทย นายรุ่ง สารพัด ช่างกลโรงงาน พร้อมด้วยฝ่ายบริหารหัวหน้างานพนักงานลูกจ้างในสังกัดฝ่ายช่างกลของโรงรถจักรอุตรดิตถ์ให้การต้อนรับในการจัดงาน open house ทางฝ่ายช่างกลได้นำ TPM:Total Productive Maintenance หลักการซ่อมบำรุงแบบทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วมมาประยุกต์ใช้เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2556 โดยได้มุ่งเน้นในการพัฒนาคนเพื่อให้คนไปพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงระบบงานและพัฒนาองค์กรต่อไปสำหรับในการพัฒนาคนได้ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการฝึกอบรมพัฒนาพนักงานโดยการศึกษาดูงานทั้งภายในและภายนอกเกี่ยวกับกิจกรรม tpm เพื่อเสริมสร้างแนวคิดในเชิงบวกมีการทำงานเป็นทีมและนำแนวความคิดที่ได้จากการอบรมดูงานเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงพื้นที่โดยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยสถานที่ทำงานจะต้องมีความปลอดภัย มีระเบียบวินัย ถูกสุขลักษณะมีสิ่งแวดล้อมที่ดีและจะต้องมีความภาคภูมิใจในสถานที่ทำงาน จากนั้นนำมาสู่การพัฒนาปรับปรุงระบบงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพต่อไปโดยการปรับปรุงระบบงานนั้นได้มุ่งเน้นที่จะเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในด้านต่างๆอีกทั้งเพิ่มศักยภาพของพนักงานทุกระดับเพื่อให้มีประสิทธิภาพโดยรวม เพื่อมุ่งไปสู่มาตรฐานสากลต่อไป ทางฝ่ายช่างกลจึงได้มีนโยบายเปิดงานโรงรถจักรโครงการ Open House เพื่อให้พี่น้องคนรถไฟและหน่วยงานภาครัฐเข้าเยี่ยมการชมการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนขึ้น สำหรับในปีงบประมาณ 2561 ได้กำหนดไว้จำนวน 2 พื้นที่คือโรงงานโรงรถจักรอุตรดิตถ์กำหนดในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561 และครั้งที่ 2 คือโรงซ่อมรถจักรที่หาดใหญ่กำหนดในเดือนสิงหาคม 2561  –  ปวินท์ อินกล่ำ รายงาน

Comments

comments

Comments are closed.