ชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลกจัดการอบรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

33

 

พิษณุโลก ชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลกจัดการอบรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ให้กับไปประชุมกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายอติโรจน์ ปิ่นมี ประธานชมรมสื่ออาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 6 เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก ตำรวจ ทหาร ฝ่ายปกครอง สื่อมวลชนจังหวัดพิษณุโลก นักเรียน นักศึกษา สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมอบรมกว่า 100 คน
ชมรมจิตอาสาป้องกันยาเสพติดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยาเสพติดภาค 6 ร่วมจัดโครงการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด ให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ สร้างเสริมภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดพิษณุโลก โดยรูปแบบโครงการประกอบไปด้วยการประชุมคณะทำงาน เสนอโครงการไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 เพื่อของบประมาณในการดำเนินกิจกรรม พร้อมกับจังหวัดอื่นๆรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ ปปส.ภาค 6 โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดการประชุมคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารตามโครงการและการประชุมสรุปบทเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนในจังหวัดพิษณุโลก มีความรู้เรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มเติม เพื่อนำไปเผยแพร่ต่อประชาชนและช่วยกันสอดส่องดูแลร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อขจัดให้ยาเสพติดหมดไปจากจังหวัดพิษณุโลกให้ได้มากที่สุด

Comments

comments

Comments are closed.