ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาที่จังหวัดพิษณุโลก

30

 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาที่จังหวัดพิษณุโลก

   วันนี้ ( 11 ต.ค.61 )  ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยในช่วงเช้า เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เพื่อหารือข้อราชการในการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา  ซึ่งการลงพื้นที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จังหวัดพิษณุโลก ในครั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายทั่วประเทศ พื้นที่ 2 ล้านไร่ 33 จังหวัด

     จากนั้นได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ร่วมกับกับนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ ทั้งนี้ผลการสำรวจความต้องการและบันทึกข้อมูลเกษตรกรที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา ตามนโยบายของรัฐบาล ในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 9 อำเภอ มีจำนวน 9,206 ราย 12,805 แปลง 90,351.75 ไร่ จำแนกเป็น -พื้นที่ในเขตชลประทาน จำนวน 993 ราย 1,595 แปลง 11,355.5 ไร่ -นอกเขตชลประทานที่มีศักยภาพ เช่น เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า มีน้ำเพียงพอสำหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จำนวน 8,213 ราย 11,210 แปลง 78,996.25 ไร่

   ก่อนที่ช่วงบ่าย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะจะลงพื้นที่พบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูการทำนา ณ ศาลาวัดยางเอน ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Comments

comments

Comments are closed.