เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน 66 เข้าวันไหน เช็กวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ที่นี่

เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน 66 เข้าวันไหน เช็กวันจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ที่นี่ – Pitlok News


เช็กที่นี่ เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน 66 เข้าวันไหน และ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม 2566 เบี้ยผู้สูงอายุเข้าวันไหนบ้าง

เงินผู้สูงอายุเดือน กันยายน 2566 มีกำหนดจ่ายในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

เงินผู้สูงอายุ หรือ เบี้ยผู้สูงอายุ เป็นสวัสดิการที่ทางภาครัฐ จัดสรรให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่าครองชีพในแต่ละเดือน เนื่องจากรายได้จากอาชีพผู้สูงอายุที่ทำอยู่ในแต่ละเดือน อาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย

กลุ่มเปราะบางที่เคยได้รับเงินผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ ภาครัฐจะโอนเงินผ่านธนาคารที่ผู้สูงอายุแจ้งมาให้ ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ถ้าวันที่ 10 ของเดือนใดตรงกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือ วันหยุดนักขัตฤกษ์ จะเลื่อนเวลาจ่ายเงิน เป็นก่อนวันที่ 10 ของเดือนนั้นๆ ซึ่ง เงินผู้สูงอายุเดือนกันยายน 2566 ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566 ดังนั้น เบี้ยผู้สูงอายุจึงเข้าวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566

อัตราการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ แบ่งเป็นขั้นบันไดตามช่วงอายุ

 • อายุ 60-69 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 600 บาท
 • อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 700 บาท
 • อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 800 บาท
 • อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 1,000 บาท

 

เบี้ยความพิการ

 • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท
 • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

 

ปฏิทินการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 2566

 

 • เดือนมกราคม 2566 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566
 • เดือนกุมภาพันธ์ 2566 วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
 • เดือนมีนาคม 2566 วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566
 • เดือนเมษายน 2566 วันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2566
 • เดือนพฤษภาคม 2566 วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2566
 • เดือนมิถุนายน 2566 วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2566
 • เดือนกรกฎาคม 2566 วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566
 • เดือนสิงหาคม 2566 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566
 • เดือนกันยายน 2566 วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566
 • เดือนตุลาคม 2566 วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566
 • เดือนพฤศจิกายน 2566 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
 • เดือนธันวาคม 2566 วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566

 

วิธีลงทะเบียนเบี้ยคนชรา

การลงทะเบียนผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียนเบี้ยคนชรา

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน (ที่เป็นปัจจุบัน)
 • สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิ/ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับประสงค์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผ่านธนาคาร)

หมายเหตุ : กรณีผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนด้วยตนเองได้ สามารถมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุแทนได้

คุณสมบัติผู้สูงอายุ

1.สัญชาติไทย

2.มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย.2507

3.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน,ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอนแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดให้เป็นประจำ,ไม่รวมถึงผู้พิการ หรือผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หรือผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นตามมติคณะรัฐมนตรี

ระยะเวลาการลงทะเบียน

1.กรณีผู้สูงอายุที่มีอายุ 59 ปี สามารถลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย.65 และเดือน ม.ค. -ก.ย.66 โดยจะได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเดือนถัดไป เมื่ออายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

2.กรณีผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และยังไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ สามารถลงทะเบียนตั้งแต่เดือน ต.ค.-พ.ย.65 และเดือน ม.ค.ไปจนถึงเดือน ก.ย.66 โดยจะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือน ต.ค.66 เป็นต้นไป

สถานที่ลงทะเบียนเบี้ยคนชรา

 • สำนักงานเขต
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนาอยู่

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top