ไม่เลื่อน! สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ร่อนหนังสือเรียกประชุม เลือก ปธ.สภา

ไม่เลื่อน! สำนักงานเลขาธิการสภาฯ ร่อนหนังสือเรียกประชุม เลือก ปธ.สภา – Pitlok News

[ad_1]

ไม่เลื่อน! สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่อนหนังสือเรียก ส.ส.เข้าประชุมวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม โดยมีระเบียบวาระการประชุม 3 เรื่อง

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหนังสือแจ้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 1(สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 6 อาคารรัฐสภา

โดยมีระเบียบวาระการประชุม 3 เรื่อง ประกอบด้วย

1.สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ ตามมาตรา 115 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

3.เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ประชุมสภา

ประชุมสภา

แหล่งที่มา

[ad_2]

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top