13 มหาวิทยาลัยของไทย ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ปี 2567

13 มหาวิทยาลัยของไทย ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ปี 2567 – Pitlok News


เว็บไซต์ QStopuniversities  เผย 13 มหาวิทยาลัยของไทย ถูกจัดให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ปี 2567 ด้านการวิเคราะห์สถาบันอุดมศึกษา

เว็บไซต์ QStopuniversities จัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ครั้งที่ 20 โดยมีมหาวิทยาลัย 1,500 แห่งจาก 104 ประเทศ ซึ่ง 13 มหาวิทยาลัยของไทยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2567 (QS World University Rankings 2024) จากรายงานการจัดอันดับของ Quacquarelli Symonds (QS) สถาบันชั้นนำระดับโลกด้านการวิเคราะห์สถาบันอุดมศึกษา

โดยคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษากว่า 1,500 แห่ง จาก 104 ประเทศทั่วโลก มาวิเคราะห์และจัดอันดับตาม 9 เกณฑ์ที่กำหนด สะท้อนพัฒนาการทางการศึกษาไทย ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประเทศสู่ระดับสากล

รายงานการจัดอันดับดังกล่าวเป็นการรายงานต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปี 2566 นี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนนทั้งหมด 9 เกณฑ์ ได้แก่ 1. ความมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) 2. ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อบัณฑิต (Employer Reputation) 3. สัดส่วนจำนวนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty Student Ratio) 4. การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) 5. สัดส่วนจำนวนอาจารย์ชาวต่างชาติ (International Faculty Ratio) 6. สัดส่วนจำนวนนักศึกษาชาวต่างชาติ (International Student Ratio) 7. เครือข่ายด้านการวิจัยระหว่างประเทศ (International Research Network) 8. ผลลัพธ์ด้านการจ้างงานบัณฑิต (Employment Outcomes) และ 9. การสนับสนุนความยั่งยืน (Sustainability) รวมทั้งวิเคราะห์เอกสาร งานวิจัยทางวิชาการ และรวบรวมความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญจากคณาจารย์และนายจ้าง

มหาวิทยาลัยของไทยได้รับการคัดเลือกทั้งหมด 13 แห่ง ได้แก่

 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล
 3. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 4. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 7. มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 10. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 11. มหาวิทยาลัยนเรศวร
 12. มหาวิทยาลัยศิลปากร
 13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

13 มหาวิทยาลัยของไทย

13 มหาวิทยาลัยของไทย

13 มหาวิทยาลัยของไทย13 มหาวิทยาลัยของไทย

แหล่งที่มา

สามารถติดตามข่าวสารในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงจากเราได้ทุกวันที่ pitloknews.com

Facebook
Twitter
Email
Scroll to Top